1) Ziyaretten murad bir duadır / Bugün bana ise yarın sanadır.
2) Bakıp geçme ricam budur ey Muhammed ümmeti / Mevtanın diriden hemen bir Fatiha minneti /Kabrimi ziyaret eden ey Muhammed ümmeti / Bize bir Fatiha ihsan eden bulur cenneti.
3) Nazeninim uçtu cennet bağına / Firakı kaldı valideyni canına.
4) Gonca gülüm uçtu cennet bağına / Firakı kaldı valideyni canına.
5) Emr etti Hüda eyledi ferman / Erişdi ecel vermedi eman / Cennette vere muradın Hâlık-ı Rahman.
6)Fenadan bekaya eyledi rıhlet / Ede Hakk kabrini ravza-i cennet.
7) Geldi masum-ı pak / Eyledi vuslat-ı Hak.
8 ) Bir nazar kıl mezarımın taşına / Gör ne geldi şu gençlikte başıma / Rabbim sabır ihsan eyleye validemin başına.
9) Dikkatle nazar eyle şu mezarım taşına / Âkıl isen gafil olma aklını al başına / Salınıp gezerdim bak neler geldi başıma / Akıbet turab oldum taş dikildi başıma.
10) Zamansız gelen kalp krizi aldı canımı/ Sevenlerim akıttı göz yaşını/ Unutamam karımın yavrularımın bakışını/ Gelen geçen okusun bir Fatiha ile mezar taşımı.
11) Bir dağın başında bir kuzu meler/ Kuzunun feryadı bağrımı deler/ Anneler gidiyorum temelli yerime/ Üç kuzumu bırakıyorum kendi yerime.
12) Dertli doğdum anamdan/ Zevk almadım dünyadan/ Vesile ile göçtüm yalan dünyadan.
13) Fani dünya neler geldi bu başıma/ Kader yardım etmedi ölüm geldi/ Bu dünyaya doymadan girdim kara toprağa. Çok çalıştım/ Çok didindim/ iyiliğim bilinmedi.
14) Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde/ Fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.
15) Bir dert geldi başıma/ Çok derman aradım/ Bulamadım, deva/ Doyamadım eşime dört evladıma.
16) Mendilimin yeşili/ Ben kaybettim nazlı eşimi/ Ben bıraktım altı yavrumu/ Sil gözünün yaşını.
17) Ölürsem yavrularım size doyamadan/ Bir mezar kazdırın hiç ağlamadan/ Okuyun taşımda ağlamayın başımda/ Bu mezarda bir ölü var inan tam altmış sekiz yaşında.
18) Darıdünya bir misafirhanedir/ Malı mülkü cümlesi efsanedir/ İşte bende vefat ettim/ İhtiyacım rahmet süphanedir.
19) Görmedim yedi yıl ana, baba kardeşlerimi/ Hasret ateşi dağladı yanık yüreğimi/ Nasip gurbette içmekmiş acı şerbeti/ Ecel üç yavrumdan ayırdı beni/ Kader böyleymiş diyoruz/ Rahmetle anıyoruz.
20) İnsanlar hayatta iki kere ölür/ İlki toprağa verildiğinde, ikincisi unutulduğunda/ Sevenlerim beni unutmasın.
21) Genç yaşımda mesken tuttum dağlar başını/ Garip anam babam akıttınız göz yaşını/ Allah’a emanet ettim bir evladımı ve nazlı eşimi/ Ahirete intikal eyledim tank çarpmasıyla.
22) Dünyama doyamadan gittim yoldan dönemedim/ Sevdiklerimi son kez sevemedim.
23) Teladımın taşı evime karşı/ Eğer soracak olurlarsalar yazdırdım yazılı taşı/ Şehit anası şehit babası/ Ben evladımın derdinden gittim.
24) Meskenim dağlar başında/ Sahraya hacet kalmadı / İçtim ecel şerbeti / Lokman’ a hacet kalmadı.
25) Çünkü ömrüm tamâm oldu / Bizden size selâm olsun / Tuz etmek yediğim dostlara / Âhiret hakkı helâl olsun/ Yürü hey bî-vefâ dünyâ sana da elvedâ olsun.
26) Yâ ilâhi ol mübârek ism-i pâkin izzeti / Hem Resûlün Fahr-i Âlem Şâh-ı Kevneyn hürmeti / Eyle kabrim ravza-i cennet yâ ilâhe’l-âlemîn /Gece gündüz eylesinler hûr u gılmân hizmeti.
27)Emr-i Hakk’la tamam oldu va´desi / Gece gündüz âh edüb vâlidesi / Âh benim ciğerim cân pâresi / Emr-i Bâri böyleymiş gayrı yoktur çâresi.
28) Genç yaşımda neler geldi başıma / Âkıbet türâb oldum taş dikildi başıma.
29) Kıl şefâat nev-civânım bizlere / Vâlideynin gayrı yoktur çâresi.
30) Bir gül-i gonca nevres fidan / Kuş misâli eyledi azm-i cinân.
31) Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün karasına / Merhem-i rahmet ura ma´siyetim yarasına / Kereminden ne kadar mücrim isem kesmem ümîd / Giremez kimse kul ile efendi arasına.
32 ) Âh meded bulunmadı emrâzının bir çâresi / Genç yaşında tekmîl etmiş meğer kim va´desi / Nice rûhânî cismâniyle tedbîr ettiler / Gelse Lokman neylesin dolmuş ecel peymânesi.
33) Kimseye kalmaz bu dehr-i bî-sübût / Gel oku bir Fâtiha etme sükût / Bu cihânın yok devâmı fânidir / Bâkî Hak Allâh Hayyü’l-Lâ-Yemût.
34) Bir küçük bülbül idim uçdum yuvadan / Ecel gelûb ayırdı anadan babadan